nem

1. name

 • givim nem to name
 • Kolim nem bilong yu.
  Tell me your name.
 • Nem bilong namba wan brata em Kotok.
  The name of the older brother was Kotok.
 • nem man i raitim pinis signature
 • Wanem nem bilong yu?
  What is your name?

2. reputation

 • Sir Michael Somare i gat biknem.
  Sir Michael Somare is famous.

Leave a Reply

Your email address will not be published.