lot

noun

1. a lot planti samting

 • There are a lot of women in the village.
  Planti meri i stap long ples.
 • Goats eat a lot.
  Ol meme i kaikai planti samting.
 • That man talks a lot.
  Dispela man i save toktok planti.
 • She knows about a lot of things.
  Em i save planti samting.
 • During the rainy season there are a lot of mosquitoes.
  Long taim bilong ren i gat planti natnat.

2. I ate the lot. Mi winim kaikai.

Leave a Reply

Your email address will not be published.