kaikaim

1. to bite something, to eat

  • Pukpuk i kaikaim man.
    The crocodile ate the man.

2. to destroy

  • Paia i kaikaim haus.
    Fire destroyed the house.

3. corrode

  • Solwara i save kaikaim ain.
    Salt water corrodes iron.