name

noun 1 nem; I’ve forgotten her name mi lusim tingting long nem bilong em; what’s your name? wanem nem bilong yu?; my name is Gia nem bilong mi Gia; her name is Kasi nem bilong em i Kasi; tell me your name kolim nem bilong yu; 2 (reputation) biknem.

verb givim nem, kolim nem, putim nem; to name a child putim nem long pikinini; who named him? husat givim nem long em?