name

 • noun

1. nem

 • I’ve forgotten her name.
  mi lusim tingting long nem bilong em.
 • what’s your name?
  wanem nem bilong yu?
 • my name is Gia.
  nem bilong mi Gia.
 • her name is Kasi.
  nem bilong em i Kasi.
 • tell me your name.
  kolim nem bilong yu.

2. (reputation) biknem

 • verb givim nem, kolim nem, putim nem
 • to name a child putim nem long pikinini
 • who named him?
  husat givim nem long em?